• Câu hỏi: Cơ chế để truyền máu là gì?

  Dược hỏi Trần Hoàng đến Nga, Cường, Hường, Hiệp, Thỏa trên 5 Th1 2017 trong Hạng mục:.
  • Hình chụp: Đỗ Thị Thúy Nga

   Đỗ Thị Thúy Nga Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   – Nhóm máu O có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng lại chỉ nhận được nhóm của mình là O.

   – Ngược lại AB có thể nhận được cả 4 nhóm nhưng chỉ truyền được cho nhóm của mình là AB.

   – Còn 2 nhóm A, B thì vừa phải, nghĩa là nhận 2 và cho cũng 2, cụ thể là nhóm A nhận được A và O nhưng cũng cho được A và AB. Nhóm B nhận được B và O, cũng cho được B và AB.

Các bình luận